Be[com]ing Dutch logo
Becoming Dutch
Becoming Dutch
Van Abbemuseum
TIJDLIJN
INTRODUCTIE
CONTACT
WOORDENBOEK
  Site Map
ENGLISH

WOORDENBOEK

We hebben het project Ons Woordenboek ontwikkeld als onderdeel van dit twee-jaar durende programma. Gedurende The Gatherings in Januari van dit jaar was duidelijk dat de termen die we tijdens de gesprekken hanteerden ofwel gelimiteerd waren, of op meerdere manieren konden worden geïnterpreteerd. We besloten een woordenboek te maken om deze termen te verduidelijken of voor te stellen. In de geest van dit debat – waarin alles in twijfel mag worden getrokken – hebben we talloze levendige discussies gevoerd met diverse en interessante gesprekspartners [die we zeer dankbaar zijn] over de terminologie die we gebruiken. Dit woordenboek doet een poging om onze beweegredenen en gezamenlijke discussies te onderzoeken en te verklaren. We beschouwen dit als de eerste versie van een doorlopend proces, terwijl we een nieuw vocabulaire opbouwen voor deze nieuwe situatie.

Laatste toevoegingen

Line
politiek: Politiek is het proces waardoor groepen mensen beslissingen nemen. Het is de gezaghebbende toekenning van waarden. Hoewel deze term in het algemeen wordt gebruikt voor gedrag binnen regeringen, kan men politiek waarnemen in alle menselijke groepsinteracties, binnen bedrijven, academische en religieuze instellingen. We willen graag bedenken hoe kunst een bijdrage kan leveren aan de politiek en hoe kunst zich de politiek opnieuw kan verbeelden. In dit opzicht volgen we het initiatief van Jacques Rancière, die het als volgt uitlegt: "Kunst is niet politiek vanwege de boodschappen en gevoelens die ze uitoefent op de status van sociale en politieke vraagstukken. Ze is niet politiek wegens de manier waarop ze sociale structuren, conflicten of identiteiten weergeeft. Ze is politiek juist dankzij de afstand die ze met betrekking tot die functies in acht neemt." Kunst kan ons misschien in staat stellen ons de politiek anders voor te stellen.
Link Bekijk alle inzenders
Line
participatie: We zouden graag willen zien dat de participatie van het publiek in musea verandert. Wij willen het publiek omvormen van passieve beschouwers van objecten tot actieve deelnemers die, met ons, bijdragen aan de dialogen en de kennis die kunst in het museum voortbrengt. Dit suggereert dat het museum ook zou kunnen worden omgevormd van verspreider en exposant van gevestigde of vaststaande artistieke uitingen tot een meer dynamische katalysator of gastheer voor een verkenningsreis en interpretatie in samenwerking met zijn gemeenschap en met kunstenaars.
Link Bekijk alle inzenders
Line
nederlands: Nederlands kan worden gezien als een taal die collectief wordt gebruikt in een groot aantal plaatsen, waaronder Nederland, Vlaanderen, Aruba en de Nederlandse Antillen. Ook wordt de term gebruikt om een nationale identiteit te beschrijven. Door dit woord in onze titel te gebruiken dringen we niet aan op een nationale identiteit, maar verkennen we juist hoe levendig en divers deze categorie kan zijn, terwijl ze tegelijkertijd op precieze wijze een gemeenschappelijk leven kan localiseren, in het hier en nu, in een specifieke regio van de wereld. Wij stellen ons Nederlands voor als een term die verder reikt dan juridische en nationale begrenzingen, die diversiteit impliceert en die te allen tijde de gemeenschap als geheel beschrijft.
Link Bekijk alle inzenders
Line
nationaliteit: Nationaliteit verschaft de staat rechtsbevoegdheid over de persoon, en verschaft de persoon de bescherming van de staat. Omgekeerd betekent dit dat iemand die niet de ‘juiste’ nationaliteit heeft in bepaalde staten niet noodzakelijkerwijs beschermd is. We willen nadenken over nationaliteit, niet om de grenzen van de term te accepteren, maar om ons bezig te houden met het feit dat we in een echte, concrete, juridische, politieke situatie leven, waarin we geregeerde onderdanen zijn. Wat het concept van de nationale staat en nationaliteit inhoudt, aanneemt, oproept en uitsluit zijn voor ons allemaal punten van belang in dit project.
Link Bekijk alle inzenders
Line
nationalisme: Nationalisme in de breedste zin van het woord is een toewijding aan de eigen natie en de belangen ervan boven die van de andere naties. De term kan ook verwijzen naar een doctrine of politieke beweging die beweert dat een natie - gewoonlijk gedefinieerd in termen van etniciteit of cultuur - het recht heeft een onafhankelijke of autonome politieke gemeenschap te vestigen, gebaseerd op een gedeelde geschiedenis en een gemeenschappelijke lotsbestemming. Het streven naar nationale hegemonie heeft geresulteerd in millennia van imperialisme en kolonisatie, terwijl het streven gevecht om nationale bevrijding heeft geleid tot vele revoluties. In moderne tijden is de nationale staat de dominante vorm van maatschappelijke organisatie geworden.
Link Bekijk alle inzenders